VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 (ďalej len „VOP“)

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou Good Nature, spol s.r.o. so sídlom: Kollárova 88, Martin 036 01, IČO: 36214230 ako predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej stránke https://lekarendoma.sk//.

II. Vymedzenie pojmov

Pojmy uvedené s veľkým písmenom, budú mať v týchto VOP nižšie uvedený význam:

Predávajúci znamená spoločnosť Good Nature, spol. s r.o., so sídlom Kollárova 88, Martin 036 01, IČO: 36214230, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16039/L.

E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke https://lekarendoma.sk//.

Tovar znamená produkty umiestnené na E-shope.

Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.

Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osoba, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s týmito VOP na Tovar.

Objednávka znamená adresované oznámenie Kupujúceho doručené Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III bod 1 VOP, ktoré obsahuje informácie uvedené v čl. III bod 2 VOP. Objednávku sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP.

III. Objednávanie Tovaru a uzatváranie Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si Tovar môže objednať nasledovným spôsobom:
 1. vyplnením a riadnym odoslaním objednávkového formuláru Predávajúcemu prostredníctvom E-shopu;
 2. odoslaním e-mailu Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu: objednavky@goodnature.sk
 3. osobne na adrese: Good Nature, spol. s.r.o., Kollárova 88, 036 01 Martin.

 

 1. Objednávka musí obsahovať tieto informácie:
 • meno a priezvisko Kupujúceho alebo obchodné meno v prípade, ak je Kupujúci právnickou osobou;
 • poštovú a fakturačnú adresu Kupujúceho;
 • IČO, DIČ, IČ DPH Kupujúceho, ktorý je podnikateľom;
 • telefónne číslo a e-mailovú adresu Kupujúceho;
 • názov Tovaru, popis Tovaru a počet kusov Tovaru;
 • spôsob dopravy/odovzdania Tovaru a prepravné náklady za doručenie Tovaru do miesta dodania;
 • dátum vystavenia Objednávky;
 • vyhlásenie Kupujúceho o tom, že sa oboznámil s VOP;
 • bezvýhradné  udelenie súhlasu Kupujúceho so spracovaním a použitím jeho osobných údajov v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 1. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia písomného oznámenia Predávajúceho o prijatí Objednávky Kupujúcemu. Toto oznámenie je Predávajúci oprávnený uskutočniť odoslaním e-mailovej správy Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke. Do času doručenia oznámenia Predávajúceho o prijatí Objednávky má Kupujúci právo stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomnou formou.
 2. Objednávka t.j. návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy zaniká, ak Predávajúci oznámi Kupujúcemu odmietnutie Objednávky alebo márnym uplynutím lehoty 24 hodín od doručenia Objednávky bez toho, aby Predávajúci oznámil Kupujúcemu prijatie Objednávky, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Do lehoty podľa predchádzajúcej vety sa nezapočítavajú sviatky a dni pracovného pokoja.
 3. Akákoľvek zmena Objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Kupujúci ani Predávajúci povinný prijať.
 4. Ponuka Tovaru a jej zmena sú účinné momentom ich zverejnenia na E-shope. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny Kúpnej ceny. Na Kúpne zmluvy uzavreté pred zverejnením zmeny ponuky Tovaru a Kúpnej ceny sa táto zmena nevzťahuje.

IV. Kúpna cena a Platobné podmienky

 1. Po uzavretí Kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný zaplatiť Kúpnu cenu a prepravné náklady za tovar spôsobom, ktorý si zvolil v Objednávke.
 2. Kúpnu cenu za objednaný Tovar a prepravné náklady možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • a/ v hotovosti v predajni pri osobnom odbere Tovaru;
 • b/ v hotovosti na Slovenskej pošte, prostredníctvom ktorých sa vykonáva dodanie objednaného Tovaru Kupujúcemu;
 • c/ v hotovosti kuriérovi UPS, prostredníctvom ktorých sa vykonáva dodanie objednaného Tovaru Kupujúcemu;
 • d/v hotovosti alebo platobnou kartou v Zásielkovni, prostredníctvom ktorých sa vykonáva dodanie objednaného Tovaru Kupujúcemu;
 • e/ bankovým prevodom na číslo účtu Predávajúceho pred dodaním Tovaru.
 • f/ platba online: Platba platobnou kartou MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Diners Club. Platby sú realizované prostredníctvom modernej a bezpečnej platobnej brány GP WebPay.

3. Kúpna cena za objednaný Tovar je splatná:

 1. pri prevzatí objednaného Tovaru v predajni, v prípade úhrady Kúpnej ceny spôsobom uvedeným v bode 2 písm. a) tohto článku;
 2. pri dodaní objednaného Tovaru Kupujúcemu prostredníctvom pošty alebo kuriérom na poštovej priehradke alebo kuriérovi, v prípade úhrady Kúpnej ceny spôsobom uvedeným v bode 2 písm. b) tohto článku;
 3. do 3 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy, v prípade úhrady Kúpnej ceny za objednaný Tovar spôsobom uvedeným v bode 2 písm. c) tohto článku.
 4. pri zadávaní objednávky Tovaru spôsobom uvedeným v bode 2 písm. d) tohto článku.

 

 1. Súčasne s dodaním objednaného Tovaru, dodá Predávajúci Kupujúcemu faktúru (daňový doklad), v ktorej bude vyfakturovaná Kúpna cena za objednaný Tovar a náklady za dodanie objednaného Tovaru s DPH.
 2. Vlastnícke právo k objednanému Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho úplným zaplatením celej Kúpnej ceny a nákladov za dodanie objednaného Tovaru.

V. Dodacie podmienky

 1. Kupujúci si pri zadávaní Objednávky má možnosť vybrať z nasledujúcich spôsobov dodania objednaného Tovaru  na území Slovenskej republiky:

a/osobný odber v sídle spoločnosti  (bezplatne);

b/doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty  za 2 pracovné dni po dni podania, náklady na prepravu, podľa váhy tovaru:

3,60 € pri zásielkách od 0,00 kg do 0,10 kg 
3,90 € pri zásielkách od 0,11 kg do 0,50 kg 
4,90 € pri zásielkách od 0,51 kg do 2,00 kg 

c/ doručenie  prostredníctvom Zásielkovňa v SR do 3 pracovných dní (náklady na prepravu 2,90 Eur)

d/ doručenie  prostredníctvom Zásielkovňa do ČR do 3 pracovných dní (náklady na prepravu 4,00 Eur).

e/ doručenie prostredníctvom kuriéra UPS do 24 hodín (náklady na prepravu 3,60 Eur pre balíky do 5 kg a 4,60 Eur pre balíky od 5,01 kg do 10 kg),

 1. Pri Objednávke Tovaru v hodnote 55 Eur a viac s miestom dodania v rámci územia Slovenskej republiky hradí náklady na dodanie Tovaru Predávajúci.
 2. Objednaný Tovar bude Kupujúcemu dodaný na miesto dodania, ktoré uviedol pri zadávaní Objednávky.
 3. V závislosti od zvoleného spôsobu dodania objednaného Tovaru, Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom alebo odovzdá objednaný Tovar na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním v lehote od 1 do 5 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy.
 4. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia objednaného Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s objednaným Tovarom, resp. odovzdaním objednaného Tovaru na prepravu do miesta dodania Tovaru osobe poverenej jeho dodaním Kupujúcemu.

VI. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie objednaného Tovaru

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia Tovaru. Kupujúci, ktorý je fyzická osoba a pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“) je oprávnený pri odstúpení od zmluvy použiť formulár uvedený v prílohe 1 týchto VOP.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípadoch uvedených v článku VII bod 11 VOP.
 3. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť urobené v písomnej forme a musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, Predávajúceho, Objednávky, objednaného Tovaru, kópiu faktúry vystavenej Predávajúcim za objednaný Tovar a prípadne bankový účet, na ktorý má byť vrátená Kúpna cena za objednaný Tovar. Spotrebiteľ v odstúpení od zmluvy uvedie údaje podľa formuláru na odstúpenie od zmluvy v prílohe 1 týchto VOP. Ak bola Objednávka urobená ústne, na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné jednoznačne formulované vyhlásenie Kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.  Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť odoslané Predávajúcemu v lehote uvedenej v bode 1 tohto článku. Pri odstúpení Kupujúceho od zmluvy musí byť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátený objednaný Tovar, pričom nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s ním musí Kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného Tovaru (návod na obsluhu a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.
 4. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci mu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti zaplatenú Kúpnu cenu za objednaný Tovar, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, pokiaľ sa nedohodne inak. Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. V prípade, ak Kupujúci, ktorý nie je pre účely Kúpnej zmluvy spotrebiteľom, odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude z Kúpnej ceny odpočítaný storno poplatok vo výške 10 % sumy za Tovar.
 5. Pri odstúpení od zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa bodu 4 tohto článku pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. V prípade ak bude Predávajúcemu pri odstúpení Kupujúceho od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku vrátený objednaný Tovar v poškodenom stave, vyhradzuje si Predávajúci právo vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu za objednaný Tovar zníženú o náhradu škody spôsobenú na objednanom Tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody voči Kupujúcemu zanikne započítaním oproti pohľadávke Kupujúceho voči Predávajúcemu na vrátenie Kúpnej ceny za objednaný Tovar.
 6. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj objednaného Tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti a predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak:
 8. Kupujúci neuhradí Predávajúcemu riadne a včas Kúpnu cenu za objednaný Tovar v súlade s týmito VOP;
 9. si Kupujúci neprevezme objednaný Tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný Tovar vráti späť Predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie Kupujúcemu;
 10. ak sa výrazným spôsobom zmení cena, za ktorú Predávajúci Tovar nakupuje.
 11. Za platné odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy sa považuje odoslanie oznámenia o odstúpení Kupujúcemu písomne formou e-mailu.
 12. Ak Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8 písm. a), b) tohto článku, je oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu nákladov na prepravu, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným dodaním objednaného Tovaru, vrátane nákladov na balné objednaného Tovaru.
 13. Ak Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa bodu 8 písm. c) tohto článku a už došlo k úhrade Kúpnej ceny za objednaný Tovar, vráti Predávajúci uhradenú Kúpnu cenu a ďalšie platby za objednaný Tovar v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy na bankový účet Kupujúceho, ak sa nedohodne inak.
 14. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné navzájom vrátiť späť to, čo si plnili pri zachovaní vzájomných nárokov podľa tohto článku.

VII. Reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim alebo ktoré sa na objednanom Tovare vyskytnú v dobe minimálnej trvanlivosti/do dátumu spotreby alebo v záručnej dobe. To sa nevzťahuje na vadu, pre ktorú bola na objednaný Tovar poskytnutá Predávajúcim zľava z Kúpnej ceny.
 3. Za vadu objednaného Tovaru nie je možné považovať jeho zmenu, ktorá vznikla v priebehu minimálnej doby trvanlivosti, záručnej doby alebo do dátumu spotreby Tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania, mechanického poškodenia, nesprávneho skladovania alebo nedovoleného zásahu.
 4. Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov. Ak je na obale Tovaru, jeho balení alebo návode k nemu vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, je lehota na uplatnenie reklamácie určená týmto dátumom. V prípade, ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Kupujúcim.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že s Tovarom je potrebné zaobchádzať v súlade s priloženou písomnou informáciou výrobcu.
 7. Kupujúci si uplatní práva zo zodpovednosti za vady doručením písomnej a vlastnoručne podpísanej reklamácie na adresu Predávajúceho spol. ELAX s r.o., so sídlom Murgašova 1298/16, Žilina 010 01. V reklamácií je povinný Kupujúci popísať určito a zrozumiteľne akú vadu Tovar má a aké práva zo zodpovednosti za vady (odstránenie vady, výmenu Tovaru, zľavu alebo vrátenie Kúpnej ceny) si voči Predávajúcemu uplatňuje. Spolu s reklamáciou je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu vadný Tovar a kópiu faktúry, ktorú vystavil Predávajúci Kupujúcemu v zmysle čl. IV ods. 3 týchto VOP. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale.
 8. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie reklamácie odoslaním e-mailovej správy Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu alebo písomne na adresu Kupujúceho. Predávajúci reklamáciu posúdi, určí spôsob jej vybavenia a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
 9. Reklamácie sú vybavované v súlade so zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Pre vybavovanie reklamácií uplatnených Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom sa použijú body 10 až 13 tohto článku a primerane ust. § 622 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 10. Ak má Tovar vadu, ktorú možno odstrániť, Predávajúci ju bezplatne, riadne a v lehote uvedenej v bode 8 tohto článku odstráni. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
 11. Ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar  riadne užívať.
 12. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.
 13. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Kúpnej zmluve, ako aj všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Informačný systém internetový obchod lekarendoma.sk  je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 2. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získal od Kupujúceho sú prísne dôverné, budú použité pre účely Kúpnej zmluvy, plnenia povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich a sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 3. Tieto údaje Predávajúci nezverejní a neposkytne tretej osobe okrem osoby, ktorá zabezpečuje dodanie Tovaru a platobný styk v súvislosti s Kúpnou zmluvou. Predávajúci poskytuje osobné údaje Kupujúceho externému dopravcovi na účely doručenia objednaného Tovaru, a to iba v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa.
 4. Uzatvorením Kúpnej zmluvy a akceptáciou týchto VOP udeľuje Kupujúci Predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie, spracovanie a uchovávanie poskytnutých osobných údajov pre účely Kúpnej zmluvy a pre plnenie povinností z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať.
 5. V prípade, ak Kupujúci nesúhlasí, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze Predávajúceho, je oprávnený v “Poznámke k objednávke” uviesť žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
 6. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v  Zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa:
 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.
 1. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

                                                                                                                                                                     IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@lekarendoma.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nahradzujú predchádzajúce znenie VOP. Tieto VOP ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.lekarendoma.sk.
 2. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu vyhlasuje, že sa oboznámil so VOP a bez výhrady s nimi súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať zmeny týchto VOP. Pre účely Kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré boli účinné v čase odoslania Objednávky Predávajúcemu, ak nie je dohodnuté inak.
 4. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP z akéhokoľvek dôvodu považované za neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné alebo sa takým stane, nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto VOP. V takom prípade sa bude postupovať podľa iného ustanovenia týchto VOP, ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky ako aj inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ich ustanovenia, aby bol zachovaný účel ustanovenia VOP, ktoré je považované za neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, alebo sa takým stalo.
 5. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú,  (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 6. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia týmito VOP a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Tieto VOP boli zverejnené dňa 29.7.2016, upravené 2.8.2019