Vrátenie tovaru / reklamácia

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa s ustanovenia §7 odst.1, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, že spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru. Odstúpenie je nutné zaslať písomne na našu adresu sídla alebo prostredníctvom online formulára:

Pri uplatnení tohto práva, kupujúci vráti do 14 dní odo dňa zaslania odstúpenia od zmluvy predmetný výrobok, ktorý je originálne zabalený, nejaví známky použitia a je nepoškodený, teda plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám. Tovar musí byť kompletný, spolu s ním musí byť zaslaný aj doklad o kúpe (faktúra, pokladničný blok z RP). Musí byť odoslaný ako obyčajný balík, resp. listová zásielka – nie na dobierku. Tovar odoslaný na dobierku neakceptujeme!

Predávajúci vráti kúpnu cenu po odrátaní poštovných nákladov kupujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom na číslo účtu uvedené v odstúpení od zmluvy.

Formulár si môžete stiahnuť TU:

Formulár na odstúpenie od zmluvy vo formáte PDF

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy)